Main Article Content

Abstract

This article highlights the formation of the mausoleum of Abubekr Mokhammed Kaffalya Shashi in the city of Tashkent. And also, about its architecture, the history of restoration, methods of reconstruction and the current state of the monument.

Keywords

soleum of Abubekr Mokhammed Kaffal Shashi restoration conservation tympanum reconstruction

Article Details

How to Cite
Beknazarova, M. (2023). Kaffal Shashi Mаusoleum in Tashkent: History of Architecture and Methods of Restoration. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 4(3), 1-6. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/AY349

References

  1. 1. Bulatova V.A, Man'kovskaya L.YU. (1983) Pamyatniki zodchestva XVI-XIX vv (Monuments of architecture of Tashkent of the 16th-19th centuries). (pp.106-109) Tashkent.
  2. 2. Pugachenkova G.A., Rempel' L.I. (1958) Vydayushiyesya pamyatniki arkhitektury Uzbekistana (The Outstanding Monuments of Architecture of Uzbekistan). (pр. 148,150,158) Tashkent.
  3. 3. Masson M.Ye. (1954) Proshloye Tashkenta. (The Past of Tashkent. Proceedings of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR). Izvestiya AN UzSSR (p. 130) Tashkent.
  4. 4. Abbasova-Yusupova M.A. (2021) Problemy vosstanovleniya istoricheskogo oblika arkhitektury ziaratgokhov Uzbekistana (Problems of restoring the historical appearance of the architecture of the ziyaratjokhs of Uzbekistan). // Architecture and construction of Uzbekistan. (pp.35-39) Tashkent, №2-3.
  5. 5. Beknazarova M.B. (2022) Toshkent memoriy obidalarni ta’mirlash tarixi, uslub va muammolari: XVI asr Ko’kaldosh medasa misolida (The history, methods and problems of restoration of Tashkent monuments: on the example of the Kukeldash madrasah of the 16th century.) // Architecture and construction of Uzbekistan (рр.62-63) Tаshkent, №2-3.
  6. 6. Kucukkaya A. G. (2022) Early Turkish tombsinctntral Asia Maveraunnehir – Transoxania Kaffal Shashi Tomb, Tashkent, Uzbekistan//History of Architecture and Conservation in Transoxania (Maveraunnehir). Yeditepe University, (р. 45) Istanbul, Turkey.
  7. 7. IA(m)M24 №770/7. Passport of L.Y. Mankovskaya. (1974) Khazrati Imam Ensemble. Materials of the project "Vault of the Monuments of Material Culture of Uzbekistan" in 1986-1992. Archive of the Department of "Architecture" of the Institute of Arts of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. (р. 3) Tashkent.
  8. 8. Stramtsova T.S. Arkhitekturnyy oblik feodalʹnogo Tashkenta (Аrchitectural appearance of feudal Tashkent). Arkhiv GUSPMK.
  9. 9. T5398/I-20. (1982) Mavzoley Khazrat Imamam Abu Bakra Mukhammad Ibn Ismaila Kaffalʹ Shashi v gorode Tashkente. Kniga 3, TRP konservatsii s chastichnoy restavratsiyey (Mausoleum of Khazrat Imam Abu Bakr Mukhammad ibn Ismail Kaffal Shashi in the city of Tashkent. Book 3, TRP Conservation with Private Restoration). Arkhiv Glav NPU. (p.10-11) Tashkent.
  10. 10. T9647/K-12. (2007) Tekhnicheskoye resheniye po restavratsii i rekonstruktsii mavzoleya «Kaffalʹ Shashi» v g. Tashkente (Technical solution for the restoration and reconstruction of the mausoleum "Kaffal Shashi" in Tashkent). Book 3. Arkhiv Glav NPU. (p.4) Tashkent.